Cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, nhà thầu xây dựng cần có một giải pháp CNTT giúp cho việc lập kế hoạch và quản lý tối ưu các nguồn lực của mình, đó chính là hệ thống SmartBuild ERP. Chức năng chính của phân hệ SmartBuild ERP là tổng hợp nhu cầu nguồn lực bao gồm nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công, tài chính từ các công trường, quản lý kho, quản trị quan hệ nhà cung ứng trên cơ sở đó lập kế hoạch và theo dõi việc mua sắm các nguồn lực một cách kinh tế nhất đảm bảo cho các công trường có đủ các nguồn lực cần thiết để thi công. SmartBuild ERP là một hệ thống nghiệp vụ kết nối tất cả các bộ phận chức năng trong công ty nhằm đảm bảo các nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu.

 

 

      Khác với phân hệ quản lý dự án, các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp không thể là giải pháp đóng gói có thể triển khai nhanh mà cần được "may đo" cho từng nhà thầu dựa trên đặc điểm tổ chức, quản lý cụ thể. Việc may đo phần mềm luôn tốn nhiều thời gian và chi phí, do đó để rút ngắn thời gian triển khai và giảm chi phí triển khai ERP cho các nhà thầu Hài Hòa xây dựng phần mềm erp như một khung ERP chuyên dụng cho nhà thầu xây dựng với các cấu phần kiến trúc cơ bản và một số phần mềm công cụ đóng gói liên quan như SmartBuild Supply cho nghiệp vụ lập kế hoạch cung ứng vật tư, SmartBuild Finance cho quản lý dòng tiền dự án.