Quản lý dự án là hoạt động cốt lõi của các nhà thầu xây dựng có ảnh hưởng quyết định đến năng lực cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng. Một hệ thống quản lý dự án tốt, được tin học hóa đồng bộ, có khả năng cung cấp thông tin cập nhập cho các chủ thể liên quan là cở sở quan trọng để tạo dựng niềm tin của chủ đầu tư đối với năng lực của nhà thầu. Khác với các hệ thống quản lý dự án chung, giải pháp quản lý dự án cho nhà thầu xây dựng phải tích hợp được nhiều bản kế hoạch khác nhau như dự đoán chi phí, vật liệu, nhân công, máy thi công, kế hoạch nghiệm thu thanh quyết toán, tổ chức các đơn vị thi công, thầu phụ... Tất cả các bản kế hoạch này đều phải được liên kết với tiến độ thi công được cập nhập đầy đủ và kịp thời từ thực tế thi công trên công trường. Đặc thù của các dự án thi công xây dựng là kế hoạch tiến độ thay đổi liên tục. Mỗi khi có sự thay đổi về tiến độ thi công thực tế so với kế hoạch, các bản kế hoạch khác phải được cập nhật nhanh chóng, kịp thời và chính xác để hạn chế các thiệt hại đôi khi rất lớn do sự thiếu đồng bộ gây ra. Việc cập nhập kế hoạch một cách thủ công tốn rất nhiều thời gian, dễ  sai sót do đó việc ứng dụng CNTT có thể nói là bắt buộc nếu muốn có một hệ thống quản lý dự án tốt.

 

Tích hợp được nhiều bản kế hoạch khác nhau như dự đoán chi phí,vật liệu nhân công, máy thi công, kế hoạch nghiệm thu thanh quyết toán, tổ chức các đơn vị thi công, thầu phụ

Tất cả bản kế hoạch này đều phải liên kết với tiến độ thi công

Cập nhập đầy đủ và kịp thời từ thực tế thi công công trình

 

    

     Phân hệ quản lý dự án, hạt nhân của giải pháp SmartBuild Enterprise, bao gồm 4 phần mềm công cự SmartCE, SmartBird, SmartContract, SmartBuild và một "Hệ thống tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án" tạo thành một giái pháp có khả năng tùy biến cao, đáp ứng được yêu cầu của các nhà thầu xây dựng có quy mô khác nhau trong tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án, từ hồ sơ lập thầu, lập kế hoạch thi công,quản lý thi công trên công trường đến quản lý hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán. SmartBuild Enterprise có khả năng kết nối vô hình với mô hình thông tin công trình(BIM) thông qua các phần mềm như Revit, Tekla, VDC Explorer... cũng như định dạng dữ liệu BIM chuẩn IFC.

Phần mềm lập hồ sơ dự án

Phần mềm quản lý hợp đồng xây lắp

Phần mềm lập kế hoạch thi công

Phần mềm quản lý thi công