SmartBuild Enterprise gồm 3 phân hệ: Phân hệ điều hành doanh nghiệp, phân hệ quản lý dự án, phân hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp nhà thầu xây dựng và quản trị chung. Để hoạt động hiệu quả 3 phân hệ này phải được triển khai trên nền của một hạ tầng công nghệ thông tin thích hợp bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống, môi trường trao đổi thông tin, nhân lực được đào tạo về CNTT và một hệ thống quy chế, quy chuẩn ứng dụng CNTT được áp dụng một cách nghiêm túc.