Được thiết kế với giao diện web có khả năng kết xuất các biểu đồ trực quan, dễ sử dụng cho phép các nhân sự liên quan, bao gồm cả những người có trách nhiệm bên ngoài doanh nghiệp như chủ đầu tư, ngân hàng tài trợ vốn ... Thông qua máy tính và các thiết bị di động truy cập thông tin tổng hợp về tình hình triển khai thực tế các dự án như tiến độ, khối lượng, chất lượng, sản lượng công tác xây lắp cũng như nhu cầu nguồn lực đảm bảo thi công theo một chính sách phân quyền hợp lý .

 

     Tổng hợp các báo cáo từ các phần mềm như SmartBuild, SmartContract về tiến độ, khối lượng, chất lượng, sản lượng công tác xây lắp cũng như nhu cầu nguồn lực .