LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

CÁC NGUYÊN TẮC

 • Tin học luôn phải đồng hành với tái cơ cấu doanh nghiệp.Lộ trình tin học hóa do đó phải đồng bộ với lộ trình tái cơ cấu

 • Mọi sự thay đổi lớn đểu phải đòi hỏi quyết tâm lớn và sự đồng lòng cao của bộ máy lãnh đạo

CÁC BƯỚC CƠ BẢN

 • Xác định mục tiêu và quyết tâm;

 • Lựa chọn đối tác;

 • Tổ chức nhóm hạt nhân cải cách,lập kế hoạch với các mục tiêu cụ thể và lộ trình triển khai thích hợp;

 • Dự toán ngân sách,đánh giá ROI (Return on Investment);

 • Kiên trì triển khai lộ trình

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

HẠ TẦNG THÔNG TIN

 • Doanh nghiệp đầu tư toàn bộ hệ thống phần cứng và phần mềm hệ thống,HarmonySoft hỗ trợ triển khai hệ thống hạ tầng và các địch vụ tư vấn đào tạo;

 • Doanh nghiệp thuê toàn bộ hoặc một phần hạ tầng CNTT bao gồm cả quản trị hệ thống

PHÂN HỆ CỦA GIÁI PHÁP

 • Triển khai phân hệ quản lý dự án đáp ứng các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp trước sau đó sẽ triển khai các phân hệ khác để dần dần tin học hóa hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp

 • Triển khai đồng thời toàn bộ các phân hệ để tin học hóa hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp;

 • Hình thức của thể là mua hoặc thuê