Tình hình thị trường bất động sản và xây dựng hiện nay đòi hỏi các nhà thầu xây dựng phải chủ động tái cơ cấu lại hoạt động của mình nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Trong điều kiện CNTT có bước phát triển vũ bão và thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội như hiện nay, việc tái cơ cấu doanh nghiệp xây dựng không thể tách rời việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Mặt khác, luật xây dựng sửa đổi 2014 cũng yêu cầu sử dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) trong cả vòng đời của dự án xây dựng càng làm cho việc đẩy mạng ứng dụng CNTT trở nên cấp thiết hơn .

     Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý là một quá trình phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là mua sắm một số thiết bị phần cứng và phần mềm mà phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, thay đổi nhận thức, thiết kế lại doanh nghiệp, thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ, thay đổi chính sách nhân sự ...

     Giải pháp SmartBuild Enterprise giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả để cải thiện công tác quản lý các dự án thi công, kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí, cải thiện công tác nghiệm thu thanh - quyết toán cũng như các hoạt động quản trị chung doanh nghiệp.